นักเรียนการตลาดเข้าร่วมแข่งขันการทำแผนธุรกิจ
ของหอการค้าไทย จังหวัดอุดรธานี