สันตพลร่วมกับกรมตำรวจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร