นักศึกษา ปวช. ปี 1 เข้าค่ายพุทธธรรมที่จังหวัดขอนแก่น