ทดสอบนักเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1