อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)