สันตพลร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว
อบรมคุณธรรมนำความรู้