สาขาการตลาดจัดบรรยายพิเศษ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กรธุรกิจ