ตัวแทน Microsoft อบรมและทดสอบ Certified
โปรแกรม Microsoft Office 2007 ให้กับคณาจารย์