เปิดอบรมความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาสายสามัญ