การประชุมผู้ปกครอง ภาคการเีรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ภาพชุดที่ [1] [2]