ภาพกิจกรรมภายใน 'สันตพล' ปีการศึกษา 2553

ย้อนอดีตกิจกรรมปีการศึกษา 2552
โครงการอบรมจิตวิทยาวัยรุ่นกับครู
ทดสอบนักเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2553
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553
การประชุมผู้ปกครอง ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
พิธีไหว้ครู 2553
งานรับน้องใหม่สู่รั้วสันตพล 2553
อบรมโครงการเรื่องเพศศึกษา
อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย
คณาจารย์เข้าอบรม Web Design ที่กรุงเทพฯ
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2553
เปิดอบรมความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาสายสามัญ
อบรมนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบโทรศัพท์
ตัวแทน Microsoft อบรมและทดสอบ Certified โปรแกรม Microsoft Office 2007 ให้กับคณาจารย์
ทัศนศึกษาของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริษัท Yamaha Motor คัดเลือกทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Presentation Contest 2010
นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับนักแสดงและ Presentor ของ McLady
อบรมนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการซ่อมลำโพง
นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)สันตพลเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของ ทบ. 24
ภาพการประกวด Freshy Santapol 2010
พิธีถวายสดุดีมหาราชินี 12 สิงหาคม 2553
ทีมเชียร์สันตพลชนะเลิศ ในงาน Toyota Motor Racing
นักศึกษาสันตพลเข้าร่วมและรับรางวัล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี
สันตพลร่วมกับศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวสัมพันธ์
ฟังธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปัตฺโต
ทีมนักศึกษาชนะเลิศ 2010 Yamaha Presentation Contest รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุดรธานี
สาขาคอมพิวเตอร์จัดบรรยายพิเศษ Software Project Management
โครงการประกวดบรรยาทและการสมาคม
โครงการร่วมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์
นักศึกษาช่างยนต์ศึกษาดูงานนอกโรงเรียนฯ
สาขาการตลาดจัดบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กรธุรกิจ"
เทคนิคสันตพลร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลเมืองอุดรธานี
ประชุมผู้ปกครอง ภาคการเรียนที่ 2/2553
เทคนิคสันตพลชนะเลิศนาฏมวยไทยระดับจังหวัด จัดโดย บริษัท ISUZU ประเทศไทย
อบรมเรื่อง "ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
เทคนิคสันตพลร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมเรื่องเพศศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2553
นักศึกษาวิชาทหารสันตพลร่วมเดินสวนสนาม ประจำปี 2553
งานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553
เทคนิคสันตพลร่วมโครงการฟันดีชีวีสดใสเฉลิมพระเกียรติ์
คณาจารย์ร่วมฝึกศิลปะป้องกันตัว "เทควันโด"
บรรยายพิเศษ "บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย"
สันตพลร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว "อบรมคุณธรรมนำความรู้"
กิจกรรมรับปีใหม่
กิจกรรมรับปีใหม (คณาจารย์)
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร"
โครงการความรู้สู่ชุมชน (ทักษะคอมพิวเตอร์)
ประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อุดรธานี
ประชุมชี้แจง ความปลอดภัยในสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อบรมการประกันภัย (สาขาการตลาด)
อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2553

*สามารถแสดงภาพบน IE 5.0 ขึ้นไปและอาจต้องใช้เวลาในการแสดงภาพแรก (ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบที่ใช้ติดต่อ Internet)